Asociace děkanů přírodovědných fakult ČR

Pro budoucnost přírodních věd v České republice

 

Aktuálně

Kdo jsme?

Asociace děkanů přírodovědných fakult ČR, vznikla v roce 2018 a je samosprávným a dobrovolným spolkem členů sdružujícím děkany přírodovědných fakult veřejných a státních vysokých škol se sídlem na území České republiky. Prvním předsedou byl zvolen děkan PřF MU v Brně prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, PhD.  Asociace historicky plynule navázala na pravidelná a přátelská setkání děkanů pěti velkých fakult uvedeného zaměření (PřF a MFF UK, Praha; PřF MU v Brně; PřF UP v Olomouci a PřF JU v Českých Budějovicích). K prvnímu setkání děkanů této tzv. „Velké Pětky“ došlo na PřF MU v Brně již v roce 2006 a impulzem k němu byla slavnostní inaugurace děkana PřF UP prof. Juraje Ševčíka v Olomouci. V současné době Asociace zahrnuje děkany všech přírodovědeckých fakult působících na území ČR včetně MFF UK v Praze, Fakulty rybářství a ochrany vod JU a Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Společným rysem a cílem všech je rozvoj a podpora přírodovědného výzkumu a vzdělávání v těch nejširších národních i mezinárodních souvislostech. 

Naše poslání

Přírodovědné fakulty vychovávají široké spektrum odborníků pracujících ve všech oblastech přírodních věd a matematiky. Expertíza jejich odborníků zahrnuje vědy o Zemi, tedy vědy geologické, nejrůznější aspekty a obory geografické, široké spektrum fyzikálních a chemických věd, biochemii a v neposlední řadě také nepřebernou paletu biologických oborů a matematiky. Pro rozvoj vědy je zcela esenciální aktivní mezinárodní spolupráce. Našim cílem je podporovat již existující perspektivní mezioborové spolupráce a to jak v národním tak i v širokém mezinárodním kontextu. Silnou stránkou je i aplikovaný charakter výzkumu a vynikající spolupráce s praxí v řadě oborů. Obvykle je pravidlem, že fakultní týmy a pracoviště s vynikajícím výzkumem základním a teoretickým, mají obrovský potenciál rovněž na půdě aplikací a při využívání vědeckých poznatků v praxi. Samostatnou kapitolou činnosti přírodovědných fakult je pak příprava budoucích učitelů středních škol. I v této oblasti je jejich role nezastupitelná a do budoucna naprosto klíčová.

Hlavní cíle asociace spočívají především v následujících oblastech

podporovat rozvoj výzkumu a vzdělávání ve všech přírodovědných oborech a matematice

zastřešovat a harmonizovat komunikaci mezi představiteli fakult přírodovědného zaměření

Bez popisku

koordinovat společný postup zapojených fakult v zásadních záležitostech týkajících se českého vysokého školství

přispívat do diskuze s politickou reprezentací o financování české vědy a jejím dalším směřování a rozvoji

přispívat podněty týkajícími se koncepčního a dlouhodobého rozvoje vědeckého výzkumu na národní úrovni

přispívat k formulování společného postoje a názoru a ve věcech společného zájmu komunikovat s dalšími subjekty, např. biomedicínskými, zemědělskými a technickými obory

podílet se na odstraňování legislativních a administrativních překážek pro širokou meziresortní a mezinárodní spolupráci

vytvářet podmínky pro spolupráci vědy s praxí a aplikace výzkumu v praxi

podporovat a rozvíjet kvalitní vzdělávání středoškolských učitelů ve všech oborech, motivovat mladé lidi k volbě učitelského povolání a formulovat společný postoj s fakultami zajišťující učitelství.

popularizovat, propagovat a medializovat nejlepší výsledky českého základního i aplikovaného výzkumu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info