USNESENÍ JEDNÁNÍ ASOCIACE DĚKANŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH FAKULT 10. – 11. 1. 2023
pod patronací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

1. Asociace děkanů přírodovědných fakult vítá připravenost Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) spolupracovat při řešení hrozícího nedostatku učitelů vybraných předmětů na středních školách (matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie) s fakultami připravujícími budoucí učitele těchto předmětů. Jde o předměty, které jsou základem studia oborů zajišťujících kritickou infrastrukturu v ČR.

Děkani přírodovědných fakult kvitují ochotu zástupců MŠMT hledat vhodné možnosti finanční podpory pro navýšení kapacit nabídky vzdělávání za účelem získání učitelské kvalifikace formou CŽV pro studenty doktorských studijních programů vybraných oborů a finanční podpory jejich motivace k získání učitelské kvalifikace a praxe během doktorského studia. Cílem je nabídnout doktorským studentům vybraných oborů profesní dráhu učitele jako alternativu k vědecké dráze, motivovat je k praxi ve výuce na základních a středních školách v oborech, v nichž získali odbornost během magisterského studia. Studenti doktorských studijních programů mohou v rámci praxe současně vhodně doplnit chybějící kapacity pro výuku vybraných předmětů v regionech.

2. V návaznosti na předchozí bod Asociace děkanů přírodovědných fakult varuje před nedostatečným důrazem na zajištění tzv. aprobovanosti v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Každý učitel přírodovědných předmětů na základní a střední škole musí být především odborník ve svému oboru a musí mu rozumět. V opačném případě hrozí, že v důsledku nekvalitně prováděné výuky dojde k úbytku zájmu o studium přírodních věd a technických oborů, a tím i vzdělávání v profesích, které jsou nezbytné pro zachování kritické infrastruktury v ČR. V tomto ohledu mohou kvalitní výuku lépe zajistit studenti doktorských studijních programů doplňující si didaktické vzdělání na fakultách připravujících učitele.

3. Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje Stanovisko vědecké rady MFF UK ze dne 1. 6. 2022 ke spolupráci s časopisy se sníženou úrovní recenzního řízení. Asociace doporučuje pečlivě zvážit publikování v takových časopisech i další formy spolupráce s nimi. Upozorňuje, že tyto časopisy nemusí být brány za plnohodnotné v evaluačních řízeních, a apeluje na MŠMT, aby hledalo cesty, jak různorodost kvality odborných časopisů s ohledem na kvalitu recenzního řízení zohlednit při hodnocení výstupů.

4. Asociace děkanů přírodovědných fakult vyjadřuje znepokojení nad množícími se případy nedodržování publikační etiky, využívání nekalých praktik ve vykazování výsledků v akademické sféře a rozmachu „fenoménu vědeckého podnikatelství“, které poškozuje důvěru v objektivní a prokazatelné výsledky vědeckého bádání. S cílem zvýšit kvalitu výchovy budoucích vědců se děkani sdružení v Asociaci děkanů přírodovědných fakult shodli na přípravě kodexu školitele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info