Jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult
Ostravská univerzita
 14. a 15. 10. 2019

 Pondělí 14. 10. 2019

13:00 – aula OU, přísálí
Jednání bylo zahájeno děkanem PřF OU doc. Hradeckým a rektorem OU prof. MUDr. Janem Latou, CSc., za přítomnosti pana prorektora pro VaV OU doc. Mgr. Pavla Drozda, Ph.D., kancléřky rektora Mgr. Moniky Šumberové a náměstka MŠMT PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D.

Diskuze na témata:

  • Metodika 17+: Materiály týkající se modulů M3 až M5 (schválených v červenci 2019) by měly být nyní schváleny na MŠMT (22. 10. 2019) a zaslány VŠ. MŠMT jedná s prorektory pro vědu, většina VŠ už zřídila kontaktní e-mailovou adresu pro komunikaci ohledně hodnocení (M3 – M5) a kontaktní osobu. MŠMT očekává jako samozřejmost, že veřejné VŠ půjdou cestou sebe-evaluace. VŠ dostanou na hodnocení panelem zahraničních odborníků peníze v řádu 100 tis. Kč. Celý proces hodnocení dle Metodiky 17+ skončí v 1Q 2021 (k 31. 3. 2021), do 30. 6. 2021 odejdou na VŠ peníze. Hodnocení se v žádném případě nerovná financování, ale financování se zafixuje na 5 let. Hodnocení je série podkladů, tj. výstupů z 5 modulů. Pro rozpočítání financí budou klíčové kvantitativní údaje, tj. nejtransparentnější jsou moduly M1 a M2, k modulům M3 – M5 bude „přihlíženo“. Vyberou se tedy ze všech modulů sady indikátorů a rozpočítají finance na náběhové roky 2020 a 2021. Rozpočítávat se budou pouze finance navíc. Data k modulům M1 a M2 poskytne RVVI až na úroveň jednotlivých výzkumných organizací (VO). V roce 2020 skončí náběhové období. V roce 2021 se rozdělí celá suma 7.716 mld. Kč, přičemž se zvažuje zafixování (tedy jak na semináři v Plzni vyplynulo na celých 5 let – 2021 – 2025), kde se ze 7.716 Kč 75 – 80 % částky zafixuje podle stávajících fixních podílů VO na základě dat 2014 – 2018. Fixovány budou podíly na celkové částce, ne hodnota v Kč. Podle nových modulů půjde 20 – 25 % zbývajících peněz, dokud nebudou vyhodnoceny sebe-evaluační zprávy. Celý způsob financování bude jasný až v roce 2021 po vyhodnocení sebe-evaluačních zpráv. V současné době (2019) je poměr financí účelově přidělovaných na vědu k financím přidělovaným na DKRVO zhruba 1 :1, snaha aby v roce 2035 to bylo 1 : 2, tj. ve prospěch DKRVO. Nejde ani tak jen o výši rozpočtů, jako jejich zacílení, to bude hodnoceno v budoucnosti. Musíte mít příběh na základě metodiky Hodnocení 17+.
  • Podpora přípravy učitelů: Zatím se jen změnila formulace zadání pro ukazatel F, část aktivit hrazená z F bude přesunuta do ukazatele P. Bylo navrženo, aby se to nesměřovalo jen na mzdy (obzvlášť P), dá se to zřejmě do dotací (A, K). Hlavní argumentací by mělo být – nedostatkové obory, kde kromě matematiky, fyziky, chemie, biologie patří i IT a zvažuje se i angličtina. Na FF mají díky major – minor systému možnost kombinací nedostatkových aprobací se žádanými.
  • Pan náměstek Doleček s Asociací dále debatoval: Bude znovu novelou „otevřen“ zákon o vysokých školách, dojde ke změnám dílčích pravidel s cílem zvýšit flexibilitu a snížit byrokracii a administrativu. Dalším cílem bude zpružnit mezinárodní studium, řešit poplatky zahraničních studentů za studium, nyní lze sice nastavit na symbolickou 1 Kč, ale není to zcela systémové. Podpořit internacionalizaci VŠ. Řešit nostrifikace zejména VŠ vzdělání (Bc.) pro přijímání zahraničních studentů, upravit (snížit) požadavky na předsedu NAU, zavést možnost „přestupu“ při studiu – nyní student musí studium ukončit a znovu začít. Půjde o zjednodušení přestupů v rámci fakult na úrovni jedné VŠ. Budou zpřísněny podmínky pro přímé působení poboček zahraničních VŠ na území ČR, novela nastaví striktnější podmínky.

Úterý 15. 10. 2019

Společenský program

 

Tomáš Kašparovský, PřF MU Brno
předseda Asociace

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info