Jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult
Masarykova Univerzita
8. a 9. 9. 2020

Úterý 8. 9. 2020

13:30, Areál PřF MU, Kotlářská

Úvodní zdravice pana děkana PřF MU Tomáše Kašparovského a paní prorektorky Šárky Pospíšilové. Rektor MU omluven. Během zasedání přijel náměstek ministra školství Pavel Doleček.

Diskuze na témata:

  • Metodika 17+. Dělení financí na vědu v rámci univerzit bylo nastaveno tak, že ve většině případů nebyly finance směřovány na pracoviště s excelencí ve výzkumu podle metodiky 17+. Bylo by vhodné klást důraz na to, aby i uvnitř univerzit byl kladem důraz na korelaci financí na vědu s excelentní vědou. Není vhodné používat jako nástroj motivace pro méně vědecky výkonné obory. Na univerzitách jsou uplatňovány různé metody dělení DKRVO nicméně přírodovědné fakulty jsou zpravidla v roli solidárních fakult, které ze systému čerpají méně prostředků, než by odpovídalo jejich vědeckému výkonu.
  • DKRVO na rok 2021. Na rok 2021 se počítá s nárůstem o 4 %. Výhledově by se mělo navyšovat i v roce 2022 a 2023. Z hlediska přírodovědných fakult je všeobecná shoda, že pokud má být zachována kvalitní věda, musí DKRVO meziročně růst. V experimentálních oborech je nezbytné obnovovat a inovovat přístrojovou výbavu pracovišť. Prostředky z DKRVO by tak měly do budoucna nahradit chybějící finance z operačních programů. Ačkoli bude velký podíl dělení financí na vědu dle historického výkonu, je nutné posilovat výkonovou část jako motivační a strategickou. Je důležité, aby vedení univerzit tlačilo na zkvalitňování vědy na všech fakultách. Univerzita, co má vynikající jednu fakultu, nemusí dosahovat jako celek na vynikající hodnocení. Je potřeba, aby vedení univerzit dobře komunikovalo dovnitř univerzity, jak probíhá hodnocení pomoci Metodiky 17+ a jak si v něm jednotlivé fakulty vedou. One site visit v rámci hodnocení M17+ nemohly za současné situace něktde proběhnout. Na podzim bude probíhat on-line, které nemohou především pro zahraniční hodnotitele plnohodnotně nahradit „on site visit“. Toto je potřeba  brát v potaz při hodnocení váhy modulů M3-5, které jsou předmětem hodnocení.
  • Hodnocení vědy v rámci parametru K. Pro příští rok bude velká část historická. Cca 20 až 25 % teď čeká na zpracování výstupů. Stabilizační (75 %) a výkonová část (20 %), 5 % velké granty.
  • Nadále bude zachován parametr P, dotace na vzdělávání studentů v nedostatkových učitelských aprobacích.
  • Byla diskutována otázka znovuzavedení 5letého studia v rámci učitelských oborů. Členové Asociace tomu vyjádřili podporu.
  • Důležitá je obnova infrastruktur. Potřebují se obnovit přístroje, takže by bylo vhodné na to mít nějaký investiční dotační program. Teoreticky by to šlo z operačních programů.
  • Organizace olympiád – olympiády není v zájmu rušit. Jen je potřeba najít náhradní řešení v pandemické situaci. Na hledání řešení se intenzivně pracuje.
  • Stipendia pro PhD studenty při prodloužení studia během korony – studenti v posledních ročnících řádného studia při prodloužení studia dostanou stipendia – budou to rozpočtoví studenti. U zahraničních studentů je potřeba se podívat na znění podmínek. V budoucnosti MSMT uvažuje o změně přidělování peněz na stipendia doktorandů tak, aby fakulty mely možnost rozhodovat o výši přidělovaných stipendií podle kvality studentů. Bylo by dobré jich méně nabírat, aby se vzali jen ti kvalitní a ti tak mohli mít větší stipendium. Je potřeba dbát na vhodná přijímací řízení.

Středa 9. 9. 2020

9:30, Areál PřF MU, Kampus Bohunice

  • Situace na UPOL – Asociace děkanů je znepokojená vývojem situace na UPOL, kde dochází k extenzivnímu výkladu zákona o vysokých školách. To má za příčinu destabilizaci vnitřního prostředí a nejistotu akademiků.
  • OP JAK – spoluúčast 15 %, což je hodně. Bylo by dobré, aby spoluúčast univerzit/fakult byla menší. Stejná situace je u Uhelné platforma – taky spoluúčast 15 %, což je opět moc. Má to pomáhat regionu k rozvoji a škola se na tom podílí vysokou měrou spoluúčasti. Stejně jako univerzity chtějí vysokou spoluúčast na financování menz a kolejí – pro fakulty je to zatěžující.

 

Další zasedání Asociace – jaro 2021 UPOL, podzimní setkání 2021 na FROV (Vodňany). Ještě bude upřesněno.

 

Vyjádření děkanů k olympiádám:

Organizátoři oborových olympiád svými aktivitami dokládají, že zde existuje urgentní potřeba i ochota pracovat i nadále a kontinuálně s talenty prostřednictvím jednotlivých kol a kategorií oborových olympiád, a to i za ztížených podmínek. Realizace letošních aktivit (i přes rezignaci MŠMT na jakoukoli podporu) ukázala, že existují různé (včetně distančních) formy pro vyhledávání, podporu, stimulaci a hodnocení talentů tak, aby i vysoké školy (přírodovědné fakulty) následně mohly takový výběr zohledňovat při přijímacím řízení. Formální záštita i organizační/finanční podpora olympiád by proto neměly být ovlivněny měnící se epidemiologickou situací, a to zejména ne v situaci, kdy organizátoři dokážou najít alternativní formy pořádání těchto soutěží. Jde o dlouhodobou koncepci hledání talentů, která nemůže být eliminována aktuálními epidemiologickými omezeními, neboť ani závěrečná fáze středoškolského studia a následné vysokoškolské studium těchto talentů také nejsou rušeny z podobných důvodů. Letošní postoj MŠMT k organizaci těchto soutěží po 13. 3. 2020 proto považujeme za neadekvátní a doporučujeme při kontinuální podpoře talentů více komunikovat a vycházet vstříc ochotným organizátorům těchto soutěží.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info